Konference – Umění podnikat

Spojování lidí a budování sítí jako benefit pro byznys a zároveň naplňování Božího plánu a vlastního poslání

Ondrej Sočuvka nás formou workshopu uvede do hlubšího poznání networkingu a naslouchání. Workshop bude mít tři části. Po každé následuje praktické cvičení.

  1. Budování sítí – Networking a budování sítí je způsob, jakým se seznamujeme s druhými lidmi. Darujeme jim svůj čas a pozornost. Součástí networkingu je kladení otázky: "V čem mohu být pro druhého obohacením?"
  2. Aktivní naslouchání – Uměním networkingu je poslouchat aktivně a soustředěně. Pokládat doplňující otázky a nechystat si už v průběhu poslouchání vlastní odpověď. A na konci rozhovoru si ověřit, jestli jsem myšlenku správně pochopil.
  3. Praktické tipy – Nikdy nejez oběd sám. Věnuj se závažným tématům. Připrav se dopředu. Opening line - cutting line - follow up. Kritické myšlenky ukonči konkrétním návrhem, jak situaci zlepšit.

Rozhovor: Jsem křesťan a technology optimista

O Ondrejovi:

Absolvoval magisterské studium na Fakultě podnikatelské fakulty Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, kde se specializoval na Corporate Finance. Absolvoval výměnné programy s Università Cattolica del Sacro Cuore v Itálii (specializace na mezinárodní marketing), Georgetown University ve Washingtonu DC (specializace na mezinárodní záležitosti) a Erasmus University v Rotterdamu (Certifikát v evropském právu a ekonomii).

V současnosti je manažerem pro veřejnou politiku a vládní záležitosti ve společnosti Google Belgium v ​​Bruselu. V minulosti působil jako ekonomický poradce velvyslance USA na Slovensku, jako poradce předsedy vlády Slovenské republiky pro makroekonomii a zahraniční investice a také ve společnostech US Steel, McGuireWoods a ENEL. Je spoluzakladatelem Středoevropské podnikatelské a sociální iniciativy, nevládní organizace zaměřené na podporu myšlenek volného tržního hospodářství, osobní svobody a etického podnikání ve střední a východní Evropě a internetového portálu Postoj.sk.

V roce 2017 zaběhl horský maraton okolo Mont Blancu a díky běhu se stává lepším člověkem. V roce 2009 ušel pěšky 1000 km na pouti do Santiago de Compostela. Je šťastně ženatý a spolu s manželkou Stankou mají 3 děti - Tamarku, Danielku a Ondrejka.

 

Zpět na přehled konference

Přihlásit se na konferenci Umění podnikat

Konferenci pořádáme pro všechny podnikavé lidi od malých živnostníků přes manažery, obchodníky po majitele velkých úspěšných firem. Nechceme, aby cena vstupného rozhodovala o vaší účasti. Proto budeme financovat náklady konference z dobrovolných darů.

Uvítáme vaši finanční podporu. Celkové náklady na akci činí okolo 70 000 Kč. Odhadované náklady na jednu osobu jsou 400 Kč. Váš dobrovolný příspěvek nám umožní uhradit náklady a díky tomu také organizovat další aktivity pro vás.

Své dary pro spolek KOMPAS na tuto akci (Konference Velehrad 2019) můžete zaslat převodem na účet 115-6824330237/0100 anebo on-line.

Na váš dar vám řádně vystavíme potvrzení.

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 16431. („Správce“).

  1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, jména a příjmení dalších přihlašovaných osob.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Po registraci Vám přijde na email potvrzení. Před začátkem události Vás budeme s předstihem informovat o podrobnostech a programu.

Dotazy pište Marku Chvátalovi na info@krestanskypodnikatel.cz.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.