fbpx

Články

Nejenom Anežka

„Dělej, co děláš, nevzdávej se, ale kráčej rychle a lehce, radostně a vesele, píše sv. Klára naší svaté Anežce. Pohleďme na tu „naši“, od 13.11. 1989 svatou.

Anežčinou sestřenicí byla sv. Alžběta Duryňská a tetou sv. Hedvika. Klára a Anežka zůstaly pannami, nevěstami Krista. Alžběta a Hedvika byly na výsost šťastné manželky: každá se topila v láskyplné náruči manžela a každá zaplavovala chotě vášnivou oddaností.

Proč vzpomínat tyto ženy královské krve? Pro výsledek jejich činnosti: která firma, podnik či dílo vydrží 800 let a ovlivní dějiny národů? U nich se to stalo: Alžběta zakládala špitály, v nich pracovala, finančně je zajistila a je vzorem statečnosti.

Hedvika stejně tak a ještě po ní máme řeholnice „hedvičky“ starající se o mentálně retardované a dnes schopné rozvíjet zámek i park v Břežanech (u Znojma) kde 100 let působí.

O klášteru a nemocnici (na Františku) v Praze snad víme. Méně se ví o křížovnících, jediném čistě českém mužském řádu, který Anežka Česká založila. Ono úvodní „dělej, co děláš“ jí píše z Asissi její inspirátorka duchovní sestra sv. Klára.

Nezapomeňme však na 1 150 výročí úmrtí sv. Cyrila (+869): bez něho bychom neměli Písmo svaté. A bez onoho „podniku“ dvou bratří C&M věrozvěstů by nám nebyla zvěstována ani civilizace. Pochází od nich méně známý „ZÁKON  SUDNYJ  LJUDEM“. Má např. tyto odstavce:

- Kdo vychází proti nepříteli do boje, má se chránit všech zlých slov a skutků, má mít na mysli Boha a konat modlitbu a s rozvahou vést boj, neboť pomoc dává Bůh těm, kdo mají srdce rozvážné. Dá-li tedy Bůh vítězství, šestý díl ať si vezme kníže a celou ostatní částku ať si vezme všechen lid a rozdělí rovným dílem, velcí i malí.

- Má-li kdo svou ženu a přiměšuje se k otrokyni, má tato býti prodána od knížete do jiné země, cena pak za ni stržená má se dáti chudým. Smilník má být knížetem přikázán kněžím na sedmileté pokání: dvě léta ať stojí venku před chrámem po čas mše; dvě léta ať vchází do chrámu po svaté evangelium a ostatní část mše ať stojí venku a poslouchá mši; další pak dva roky do Kreda a sedmý rok ať stojí, ale nepřijímá. Po skončení sedmi let, v osmý rok, ať přijímá. Jsou pak povinni nejísti toliko svůj chléb a vodu po sedm let.

- Nad všemi těmito má kníže a soudce v každé při konat vyšetřování s veškerou pozorností a trpělivostí a neodsuzovat bez svědků, kteří se bojí Boha a jsou vážení a nemají žádného nepřátelství ani zlosti ani odporu ani žaloby s tím, o němž vypovídají.

- Kdo podpaluje cizí les nebo kácí z něho stromy, jest povinen dvojnásobkem.

- Kdo zavřel cizí dobytek a buď hladem umořil, nebo nějak jinak zahubil, budiž odsouzen k dvojnásobku.

- Kdo krade na vojně, je-li to zbraň, ať je bit; je-li to kůň, ať je pokutován.

Chceme tím říci s kardinálem Špidlíkem: křesťanský duch je velmi praktický (podnikavý), až tvorbou, konáním dobra můžeš stále jasněji vidět Boha.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100