fbpx

Články

Podnikatelské rozhodování

Duchovní slovo Mons. Jana Graubnera podnikatelům:

Rozhodování patří ke každodennímu životu podnikatele. Ba jeho úspěšnost je většinou přímo závislá na správném rozhodnutí. Ať už se jedná o lidi, s kterými spolupracuje, o svěření důvěry, uzavření nějakého obchodu či zavedení výrobního programu. Nebo o věci docela drobné, které se snadno přehlížejí, jako komu či čemu dát v daném okamžiku přednost, nebo kdy odpočívat. Existuje mnoho pravidel a dobrých rad pro správné manažerské rozhodování.

Křesťanský podnikatel má však jednu rovinu rozhodování, o které se v manuálech obyčejně nepíše. Křesťanský podnikatel není každý křesťan, který podniká, ale člověk, který podniká křesťansky, protože své podnikání neodděluje od svého křesťanství. Jako křesťan poznal Boha, který ho oslovil, kterého vpustil do svého myšlení, do svých zájmů a plánů, do svých rozhodování, do svého života osobního, rodinného i podnikatelského. Proto má zájem se ptát Boha na jeho představy, vůli a přání. Ví, že se musí rozhodovat sám, ví, že ke správnému rozhodnutí často potřebuje mnoho informací, ale protože chce být v souladu s Božím plánem, ptá se i na jeho vůli. Ví, že bude prosit o Boží pomoc a požehnání ke svému jednání, protože zkušenost ho naučila staré moudrosti, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. On ale také ví, že Bůh nežehná tomu, co je proti jeho plánům, co se mu líbí. Proto si často klade otázku: Jaká je Boží vůle?

Jedno je jisté, že máme milovat, protože to ukládá největší přikázání. "Miluj Boha celým srdcem a bližního jako sebe." (Srov. Mt 22,37-39) Jak ovšem milovat v různých okolnostech života, jak konkrétně projevovat lásku k různým lidem, to musíme teprve objevit. Jaká je zkušenost církve? Co říká Písmo?

Pro spolehlivé hledání Boží vůle v jednotlivých situacích je zásadně důležitý základní postoj. Je třeba být svobodný od světa, či dokonce odmítat ducha světa. Svatý Pavel píše: "Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé." (Řím 12,2)

Abychom mohli naslouchat hlasu Ducha ve svém nitru okamžik za okamžikem, je třeba se ztišit "a žít duchovně, abychom nepropadli žádostem těla". (Srov. Gal 5,16) Tedy nejednat podle toho, co se nám chce nebo nechce, na co máme chuť a k čemu nás vedou pudy. Duch musí vládnout nad hmotou. Rozhodovat musí vůle na základě rozumu a poznání Boží vůle. Jestli jednáme podle těla či podle ducha je možné si ověřit podle plodů, které nese náš život. Zmíněný list Galaťanům vyjmenovává plody těla i plody ducha.

Chceme-li se spolehnout na Ducha Svatého, na jeho radu, musíme se mu otevřít. On je láska. Skutkem z nezištné lásky se přesvědčíme, že jsme pro něho otevření, že on je v nás, protože bez lásky milovat nelze. Láska musí být aktuálně přítomná, nestačí, že jsme kdysi milovali, protož ona není něco, co jsme si pořídili jednou pro vždy a máme někde na skladě. Láska je přítomný vztah, který buď roste, nebo umírá. Proto je třeba v postoji lásky růst. Pavel říká: "A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší." (Flp 1,9-10a) 

Poznání Boží vůle je dar. Proto je třeba se o něj modlit. Apoštol Pavel ujišťuje: …nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli… (Kol 1,9) Nejčastěji stačí střelná modlitba, krátká myšlenka: "Bože, jak to vidíš ty? Ježíši, jak bys to dělal teď na mém místě ty? Pane, dej mi svého Ducha, abych se správně rozhodl.

Někdy však jde o veliké věci, kde je třeba hledat dlouho a také se mnoho modlit. Dokonce svou modlitbu podepřít postem, či nabízením trpělivého snášení těžkostí a křížů. Prorok Daniel dostal poznání ve zjevení po třech týdnech postu, kdy mu anděl oznámil: "Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já jsem přišel kvůli tvým prosbám." (Dan 10,12) Sv. Petr Chrysologus ujišťuje: "Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává." A zkušenost uvedená kazatelem z 2. století říká: "Půst je lepší než modlitba, milodar je lepší než obojí."

Starosti podnikání a manažerské rozhodování nemusí vzdalovat od Boha, ale může k němu vést, může být dokonce projevem zbožnosti a silnou náboženskou zkušeností. To všechno se může zdát jako vzdálený ideál. Velikost ideálu však není problém. Důležité je na cestu vykročit a vědět, že bude potřeba vytrvale trénovat a kvůli chybě se nevzdat.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100