fbpx

Povolání podnikatele XVII.

Články 15 až 26 dokumentu Povolání podnikatele řeší otázky spojené s globalizací, vývojem komunikačních technologií, financializací ekonomiky a kulturními změnami.

Pro hledání těch správných odpovědí dokument doporučuje zkoumat znamení doby a interpretovat ho ve světle evangelia.  Okolní svět totiž vytváří komplexní hru světla a tmy, dobra a zla, příležitostí a hrozeb. Evangelia nám pomáhají tyto póly správně identifikovat.

Křesťanští podnikatelé musí dokázat vidět svět takovým způsobem, který jim umožňuje ho posoudit a budovat dobro a pravdu. Jak poznám, že něco takového opravdu dovedu a neklamu sám sebe?

Na toto téma hovoříme s biskupem Josefem Nuzíkem

Text 15. a 16. článku:

Podnikateľ stojí pred svetom, ktorý pozostáva zo zložitej kombinácie faktorov. V snahe pochopiť ich sa potrebujeme držať usmernenia, ktoré je v dokumente
Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes. To znamená, že musíme preskúmať „znamenia doby a interpretovať ich vo svetle evanjelia“. Niektoré z týchto faktorov ohraničujú to, čo podnikatelia môžu urobiť pre dobro, lebo obmedzujú ich správanie a zahatávajú cesty kreativity. Iné faktory vytvárajú pre manažérov a podnikateľov nové príležitosti slúžiť spoločnému dobru a umožňujú, aby nové okruhy solidarity prenikli náš spoločenský, politický a hospodársky život. Svet okolo nás teda predstavuje komplexnú hru svetla a tmy, dobra a zla, pravdy a falše, príležitostí a hrozieb.

Kresťania podnikatelia musia dokázať „vidieť“ tento svet spôsobom, ktorý im umožňuje ho posudzovať, budovať jeho dobro a pravdu, podporovať spoločné dobro a postaviť sa zlu a nepravde. Časť tohto dokumentu zameraná na schopnosť „posúdiť“ ponúka pomoc pri tomto druhu hodnotenia. Cieľom je prezentovať tu stručné zhrnutie niektorých kľúčových faktorov, ktoré majú dosah na podnikateľské aktivity v súčasnosti, a podľa možnosti poukázať na ich dobré, zlé a od prostredia závislé aspekty z perspektívy podnikateľa.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE XVII.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XV.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIV.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XII.

Povolanie podnikatela download

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100