fbpx

Ekonomika společenství VII.

Zelená směrnice ekonomiky společenství ukazuje na význam kvality života, štěstí a vztahů všech lidí v podniku.

Firmy, které se řídí pravidly tohoto hnutí, by měly tvořit především společenství. V takovém podniku jsou tedy důležitá pravidelná setkání. Má se při nich využívat také nástrojů kolektivní spirituality. V rozhovoru si povýme, co by těmito nástroji mělo být.

Zastavíme se ale také u důrazu, který směrnice klade na štěstí. Proč na štěstí? Našimi hosty jsou podnikatel Petr Láska a manažer Jakub Jurásek.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VII.

Music by Scott Holmes.

Celý text zelené směrnice:

Kva­li­ta živo­ta, štěstí a vzta­hy

Jedním ze základních cílů pod­ni­ku ES je stát se pravým spo­lečen­stvím. S tímto cílem jsou plánována pra­vi­delná se­tkání aby po­tvr­di­la kva­li­tu osobních vztahů a aby přispěla k řešení kon­fliktních si­tu­ací. Na těchto se­tkáních se pra­vi­delně prak­ti­kují tzv. „nástro­je“ ko­lek­tivní spi­ri­tu­a­li­ty, me­zi něž patří: pra­vi­delný roz­ho­vor me­zi pra­covníky a zod­povědnými (ale­spoň je­den­krát za rok); okamžiky prověrky ko­lek­ti­vu a „bra­tr­ské opra­vy“ me­zi všemi čle­ny pod­ni­ku, kde mají za­ku­sit, že bra­trství a rov­nost me­zi všemi je důležitější, než všech­ny potřebné funkční a od­povědnostní rozdílnos­ti ve firmě; okamžiky na­slouchání ze stra­ny ma­nažerů even­tuálním pro­testům, ne­sou­hlasům ne­bo návrhům; okamžiky výměny zkušeností během k to­mu vy­hra­zených se­tkání. Pod­nik ES si uvědo­mu­je, že bez uplatňování těchto nástrojů spo­lečen­ství se vzta­hový život v pod­ni­ku vyčerpá, což má vliv i na zhoršení eko­no­mické výkon­nos­ti.

Fy­zickému zdraví, spor­tu a péči o prostředí je připi­sována zvláštní po­zor­nost, pro­tože spo­lečen­ství za­hr­nu­je také přiro­ze­nost a těles­nost.

Za účelem péče o vzta­hy po­važuje pod­nik ES za důležité sla­vení i for­mou běžných pod­ni­kových ak­ti­vit (svátky, na­ro­ze­ni­ny, pohřby,... ), kdy se po­si­lují vzta­hy a příslušnost k pra­covnímu spo­lečen­ství, což jsou vzácné zdro­je především v ob­dobí krizí.

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VI.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100