fbpx

Ekonomika společenství VI.

Dostáváme se k třetí, tedy žluté směrnici, pro vedení podniku podle Ekonomiky společenství. Řeč bude o spiritualitě a etice.

Přemýšlíte nad tím, jak by se měla projevovat vaše víra v Boha i v podnikání? Položili jste si někdy otázku, jaký je vůbec rozdíl mezi slušným chováním, profesionalitou, týmovou spoluprácí a životem z víry? Jakou hodnotu přináší do dobrého chování duchovní rozměr?

O Ekonomice společenství hovoříme s podnikatelem Petrem Láskou a manažerem Jakubem Juráskem.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VI.

Music by Scott Holmes.

V dalším pokračování se zaměříme na třetí směrnici, která má žlutou barvu, a do hloubky řeší význam spirituality a etiky.

Celý text oranžové směrnice:

Spi­ri­tu­a­li­ta a eti­ka

Práce v ES je chápána nejen ja­ko příležitost k pro­fe­si­onálnímu růstu, ale také k růstu du­chovnímu a etickému.

Pod­nik se za­va­zu­je k reálnému do­držování zákonů a působí pro je­jich změnu a zlepšení. Chová se ko­rektně ve vzta­hu k daňovým úřadům, kon­t­rolním orgánům, od­borům a in­sti­tucím. Uvědo­mu­je si, že kva­li­ta pra­covního živo­ta je pod­stat­nou di­menzí pro re­a­li­za­ci oso­by, pro roz­voj po­volání pra­covníka i lid­ské by­tos­ti ja­ko ta­kové.

Kdo pra­cu­je v pod­ni­ku ES, naučí se oceňovat také těžkos­ti a utr­pení na pra­co­višti a činí z nich vzácné příležitos­ti růstu a zrání. Při de­fi­nování cha­rak­te­ru a kva­li­ty svých pro­duktů se pod­nik za­va­zu­je nejen k re­spek­tování smluvních po­vin­ností a podmínek, ale také k vy­hod­no­cení vli­vu svých pro­duktů na dob­ro osob, kterým jsou určeny, a na životní prostředí.

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100